Itä-Suomen alueellisen romaniasiain neuvottelukunnan toimintasuunnitelma 2017–2019

Itä-Suomen aluehallintoviraston yhteydessä toimii Itä-Suomen alueellinen romaniasian neuvottelukunta. Neuvottelukunnan toiminnot on sijoitettu peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueelle (PEOL).

Alueellisen romaniasiain neuvottelukunnan asema ja toiminta perustuu valtioneuvoston asetukseen (1019/2003). Asetuksen 7 §:n mukaan alueellinen neuvottelukunta toimii romaniväestön osallistumismahdollisuuksien sekä elinolojen edistämiseksi kunkin aluehallintoviraston toimialueella.

Neuvottelukunta edistää romaniväestön yhteiskunnallisia osallistumismahdollisuuksia sekä taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä elinolosuhteita toimialueellaan.

Asetuksen mukaiset tehtävät:

 • seurata romaniväestön yhteiskunnallisten osallistumismahdollisuuksien ja elinolojen kehitystä tasa-arvon edistämiseksi
 • tehdä aloitteita ja esityksiä romanien taloudellisten, sosiaalisten, koulutuksellisten ja si-vistyksellisten elinolosuhteiden parantamiseksi
 • edistää romanikulttuuria ja kieltä
 • edistää syrjinnän poistamista
 • lisätä romanikulttuurin tuntemusta valtaväestön keskuudessa

Neuvottelukunnan toiminta perustuu eri tahojen yhteistyölle, romaniväestön osallisuuden ja yhteiskunnallisen osallistumisen edistämiselle.

Erityiset painopistealueet:

Romaniasiat uuteen maakuntahallintoon siirtyminen

 • Seurataan maakuntahallinnon etenemistä ja ohjeistusta ministeriöstä. Olemme yhteydessä Itä-Suomen avin alueella oleviin maakuntaliittoihin Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan.
 • Etelä-Savon maakuntaliitosta projektipäällikkö Maija Korhonen tulee esittelemään maakun-tahallintoa neuvottelukunnan kokouksessa.

Romanipoliittisen ohjelman eteneminen

 • Suomen ensimmäisen romanipoliittisen ohjelman yleisenä tavoitteena on edistää romanien osallisuutta ja yhdenvertaisuutta elämän eri osa- alueella. Ohjelman visio, että vuonna 2017 Suomi on edelläkävijä romaniväestön yhdenvertaisuuden ja osallisuuden edistämisessä Euroopassa.
 • Romanipoliittinen ohjelma on hyvä lähtökohta, kun jatkossa toteutetaan romanipolitiikkaa ja luodaan verkostoja, jotka yhteistyössä käynnistyvät.
 • Sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistänyt EU-rahoitteisen Sanoista tekoihin -hankkeen, jonka tavoitteena on edistää ja seuraa romanipoliittisen ohjelman (ROMPO) tunnettavuutta alue- ja paikallistasolla. Se tukee alueellisten ja paikallisten verkostojen syntymistä romanien, viranomaisten ja muiden toimijoiden välillä ROMPOn toimeenpanon edistämiseksi, le-vittää tietoa hyvistä käytännöistä paikallis- ja aluetason toimeenpanosta ja rahoituksesta ja kuulee alueellisia toimijoita ROMPO 2 valmistelun eväiksi.
 • Sanoista tekoihin tilaisuus järjestetään Itä-Suomessa 29.3.2017 Kuopiossa

Tiedottaminen, näkyvyys ja verkostoituminen romaniasioissa

 • Pyritään lisäämään osallisuutta ja vuorovaikutusta sitä kautta vaikuttamaan.
 • Yhteistyö romanityöryhmien ja romanijärjestöjen kanssa Järjestetään Itä-Suomen aluehallintoviraston alueella yhteinen tilaisuus jossa on mukana neuvottelukunta ja romanijärjestöt sekä romanityöryhmät. Tapaamisen tavoitteena olisi alueen toiminnan kehittäminen sekä tutustua toistemme toimintaan
 • Järjestetään kaksi tiedotus ja keskustelutilaisuutta kunnissa. Tilaisuuksien tavoitteena on edistää Itä-Suomen alueellisen romaniasiain neuvottelukunnan ja kuntien kanssa tehtävää yhteistyötä romaniasioiden hoidossa tapahtumat, konsertit ja näyttelyt sekä Suomi 100 tiimoilta ollaan mukana
 • Mikkelissä 9.4.2017 juhla ja konsertti, sekä Iisalmessa syksyllä konsertti

Koulutus ja työllistyminen

 • Yhteistyö ERS- romanihankkeiden kanssa.
 • Työllisyysmessut Mikkelissä keväällä 2018
 • Viritetään yhteistyötä oppilaitosten, Ohjaamon ja työvoimapalvelukeskusten kanssa.

Romanikielen ylläpitämiseen tärkeys.

 • Huoli on kielen säilyttämisessä
 • Suomen romanikieli ei ole ainoastaan vähemmistökieli vaan vakavasti uhanalainen vähemmistökieli. Romanikieli toimii ryhmän kiinteyden sekä identiteetin vahvistajana. Se on osa romanien kulttuuriperintöä ja myös omaleimainen Euroopan romanimurteitten kirjossa.
 • Kesäkoulut ja kerhomuotoiset sekä kielipesät on havaittu hyväksi tavaksi edistää romanikieltä. Romanikielen elvyttäminen tarvitsee taloudellista panostusta.